เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอนครชัยศรี 
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์
วัด :  สำโรง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูโกวิทสุตการ
วัด : โคกเขมา
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระครูสถิตบุญเขต
วัด :  กลางบางแก้ว
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางกระเบา
พระครูพิจิตรสรคุณ
วัด :  บางแก้ว
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลท่าพระยา
พระมหาเสวย ติสฺสวํโส
วัด :  น้อยเจริญสุข
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลศีรษะทอง
พระครูสิริชัยสถิต
วัด :  สัมปตาก
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
พระครูสิริชัยรังสี
วัด :  พุทธธรรมรังสี
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
พระครูปฐมโชติวัฒน์
วัด : 
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
พระครู
วัด :  
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม