เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอดอนตูม
พระศรีธีรวงศ์
วัด :  พระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
ตำบล :
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง/เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
พระครู
วัด : 
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลสามง่าม
พระครูปฐมวรญาณ
วัด : ดอนพุทรา
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์
วัด :  ห้วยพระ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลห้วยด้วน

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม