เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอกำแพงแสน 
พระครูอมรบุญญารักษ์
วัด :  บ่อน้ำจืด
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูโกศลธรรมรัตน์
วัด : วังน้ำเขียว
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูปฐมเมธาภรณ์
วัด : สุวรรณรัตนาราม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลทุ่งขวาง
พระครูปฐมจินดากร
วัด :  ไร่แตงทอง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูสุมนสุนทรกิจ
วัด :  ทะเลบก
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
พระครูวิธานธรรมนาถ
วัด :  ทุ่งกระพังโหม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
พระครูอดุลประชารักษ์
วัด :  เจริญราษฎร์บำรุง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลกระตีบ
พระครูพินิตสุตาคม
วัด :  ลาดหญ้าไทร
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ
วัด : สระพัง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลดอนข่อย

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม