เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอกำแพงแสน 
พระครูอมรบุญญารักษ์_edited.png
พระครูอมรบุญญารักษ์
วัด :  บ่อน้ำจืด
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูโกศลธรรมรัตน์ รจอ.กำแพงแสน_edited.
พระครูโกศลธรรมรัตน์
วัด : วังน้ำเขียว
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูปฐมเมธาภรณ์ จต.ทุ่งขวาง_edited.png
พระครูปฐมเมธาภรณ์
วัด : สุวรรณรัตนาราม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลทุ่งขวาง
พระครูปฐมจินดากร จต.ทุ่งลูกนก_edited.png
พระครูปฐมจินดากร
วัด :  ไร่แตงทอง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูสุมนสุนทรกิจ จต.ห้วยม่วง_edited.pn
พระครูสุมนสุนทรกิจ
วัด :  ทะเลบก
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
S__3661933_edited.png
พระครูวิธานธรรมนาถ
วัด :  ทุ่งกระพังโหม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
พระครูอดุลประชารักษ์ จต.กระตีบ_edited.pn
พระครูอดุลประชารักษ์
วัด :  เจริญราษฎร์บำรุง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลกระตีบ
พระครูพินิตสุตาคม จต.ห้วยขวาง_edited.png
พระครูพินิตสุตาคม
วัด :  ลาดหญ้าไทร
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ จต.ดอนข่อย_edited.p
พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ
วัด : สระพัง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลดอนข่อย