เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอเมืองนครปฐม 
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์
วัด :  พะเนียงแตก
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺโต
วัด : พระงาม
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง/รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูพิพิธเจติยาภิบาล
วัด :  พระปฐมเจดีย์
ตำบล :
ตำแหน่ง :  ผู้ช่่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง/เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
พระครูสุวรรณเมธาภรณ์
วัด :  ไร่เกาะต้นสำโรง
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลพระประโทน
พระครูปฐมวราจารย์
วัด :  ดอนยายหอม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  รองเจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
พระครูสุจิตตานันท์
วัด :  วังเย็น
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางแขม
พระครูปลัดสาธุวัฒน์
วัด :  วังตะกู
ตำบล :
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระครูหริภูมิรักษ์
วัด :  หนองดินแดง
ตำบล : สวนป่าน
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
พระครูปฐมธรรมรักษ์
วัด :  โพรงมะเดื่อ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
พระครูปฐมสุตากร
วัด :  หนองกระโดน
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/ เจ้าคณะตำบลบ้านยาง

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม