เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอพุทธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ
วัด :  มะเกลือ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์
วัด : หทัยนเรศวร์
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลศาลายา

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม