เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอพุทธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ_edited.png
พระครูบวรธรรมานุสิฐ
วัด :  มะเกลือ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ จต.ศาลายา_edited.p
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์
วัด : หทัยนเรศวร์
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลศาลายา