เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอสามพราน 
พระพิพัฒน์ศึกษากร
วัด :  บางช้างเหนือ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอสามพราน
พระครูจารุวัฒนคุณ
วัด : หอมเกร็ด
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
พระครูจินดากิจจานุรักษ์
วัด :  จินดาราม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางช้าง
พระครูวรดิตถานุยุต
วัด :  ท่าพูด
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครู
วัด : 
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลยายชา

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม