ศาสนบุคคล

  • เจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายธรรมยุต

  • คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครปฐม (ธ)

  • คณะสงฆ์อำเภอนครชัยศรี (ธ)

  • คณะสงฆ์อำเภอสามพราน (ธ)

  • คณะสงฆ์อำเภอบางเลน (ธ)

  • คณะสงฆ์อำเภอกำแพงแสน (ธ)

  • คณะสงฆ์อำเภอพุทธมณฑล (ธ)

  • คณะสงฆ์อำเภอดอนตูม (ธ)

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม