เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอบางเลน 
พระศรีวิสุทธิวงศ์
วัด :  พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ตำบล :
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง/เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์
วัด : สุขวัฒนาราม
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูไพศาลกิตติวรรณ
วัด : เวฬุวนาราม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูโสภณกิจวิบูล
วัด :  บางภาษี
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางภาษี
พระครูปุญญาภิสันท์
วัด :  บางไผ่นารถ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบางไทรป่า
พระครูเกษมถาวรคุณ
วัด :  บางเลน
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
พระครูวิจิตรปทุมานันท์
วัด :  บัวหวั่น
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปิยธรรมพิมล
วัด : บางปลา
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบางปลา
พระครู
วัด :  
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบางหลวง

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม