เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับอำเภอ
อำเภอบางเลน 
พระครูปุญญาภิสันท์ จต.บางไทรป่า.jpg
พระครูปุญญาภิสันท์
วัด :  บางไผ่นารถ
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ/เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ รจอ.บางเลน_edited.
พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์
วัด : สุขวัฒนาราม
ตำบล : 
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส
พระครูไพศาลกิตติวรรณ จต.บางระกำ_edited.p
พระครูไพศาลกิตติวรรณ
วัด : เวฬุวนาราม
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูโสภณกิจวิบูล จต.บางภาษี_edited.png
พระครูโสภณกิจวิบูล
วัด :  บางภาษี
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลบางภาษี
พระครูเกษมถาวรคุณ จต.ไผ่หูช้าง_edited.pn
พระครูเกษมถาวรคุณ
วัด :  บางเลน
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
พระครูวิจิตรปทุมานันท์ จต.บัวปากท่า_edit
พระครูวิจิตรปทุมานันท์
วัด :  บัวหวั่น
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปิยธรรมพิมล จต.บางปลา_edited.png
พระครูปิยธรรมพิมล
วัด : บางปลา
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบางปลา
stock-vector-little-meditating-monk-in-t
พระครู
วัด :  
ตำบล :
ตำแหน่ง :  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลบางหลวง