ประวัติพระอารามหลวง

วัดเสนหา
Y8192850-2.jpg

วัดเสนหา  ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่  2 งาน  40 ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ 978, 979, 6420 รวม 3 โฉนด  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2452  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2462  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 2 เส้น ยาว 3 เส้น ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2487
                อาณาเขต    ทิศเหนือ             จดคลองเจดีย์บูชาตอนบน
                                  ทิศใต้                  จดทางรถไฟสายใต้
                                  ทิศตะวันออก        จดคลองเจดีย์บูชาตอนบน
                                  ทิศตะวันตก          จดถนนสวนตะไคร้
ประวัติความเป็นมา
                 วัดเสนหา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452  โดยมีนายเพิ่มเสนหา  บุญนาค  เป็นบุตรพระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุญนาค)  มารดาชื่อเปี่ยม เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองบางหลวง จังหวัดธนบุรี  เมื่ออายุวัยพอสมควรได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แต่ท่านผู้นี้มีความพอใจในการพาณิช จึงได้ออกไปตั้งบ้านประกอบอาชีพทำการค้าขาย อยู่ตำบลพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  จนฐานะมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวงได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ อยู่ใกล้เขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ  ให้สร้างเป็นวัดเมื่อเดือนอ้าย ปีระกา ตรงกับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2452 โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ 2 รูป คือ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส จังหวัดพระนคร  กับพระพุทธวิริยากร(จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับที่ดินแทนคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ได้เป็นประธานช่วยอุปการะตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น  และได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรจากวัดบรมนิวาสบ้าง วัดสัตตนารถปริวัตรบ้างมาอยู่จำพรรษา และได้ตั้งให้พระครูสังวรวินัย(อาจ ชุตินฺธโร) เป็นเจ้าสำนักปกครอง  อบรมพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด และได้ใช้ชื่อของผู้บริจาคเป็นชื่อวัดตั้งแต่ต้นมา
                 โดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประทานให้เป็นทุนเริ่มแรกสร้างพระอุโบสถ  กับหล่อพระประธานอีกส่วนหนึ่ง พระประธานหล่อด้วยทองเหลือง พระเพลากว้าง 3 ศอก  และสูงตลอดถึงพระรัศมี 4 ศอก  โดยจำลองแบบพระพุทธชินสีห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร  หล่อองค์พระเสร็จแล้วกาไหล่ด้วยทองคำน้ำหนัก 150 บาท ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2466
                  วัดเสนหา ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี กับทั้งแผนก
สายสามัญ โดยมีโรงเรียน 2 แห่ง ดังนี้
                  1. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสนหา ตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 โดยเรียนควบคู่ไปกับนักธรรมและบาลี ปัจจุบันมีนักเรียน
เกือบ 200 รูป และได้ส่งเสริมให้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป
                  2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2465
                  ปัจจุบัน พระราชวินยาภรณ์(มานิต ฐิตมโน) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง