นักธรรม-ธรรมศึกษา

สถิติการสอบธรรม-ธรรมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ปีการศึกษา 2561
ที่มา : คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม