© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลด

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม ที่สำคัญ