ดาวน์โหลด

Template จดหมายข่าว คลิก

Template สำหรับเสนอใน facebook 

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท

600.jpg
34148549273_397f53c2f0_k.jpg

มติมหาเถรสมาคม ที่สำคัญ