ดาวน์โหลด

Template จดหมายข่าว คลิก

Template สำหรับเสนอใน facebook 

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม ที่สำคัญ

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม