ข้อมูลพื้นฐาน

0004932_-_(Phra_Pathom_Chedi_-_002).jpg
S__3318109-1.jpg
temple.jpg
วัด

จำนวน  ๒๒๘  วัด
วัดราษฎร์  จำนวน  ๒๒๓  วัด

พระอารามหลวง   จำนวน  ๕  พระอาราม

พระภิกษุสามเณร

พระภิกษุ  จำนวน  ๓,๕๐๐  รูป

สามเณร  จำนวน  ๕๗  รูป

วัดร้าง

วัดร้าง  จำนวน  ๑๔  แห่ง