ข้อมูลพื้นฐาน

วัด

จำนวน  ๒๒๘  วัด
วัดราษฎร์  จำนวน  ๒๒๓  วัด

พระอารามหลวง   จำนวน  ๕  พระอาราม

พระภิกษุสามเณร

พระภิกษุ  จำนวน  ๓,๕๐๐  รูป

สามเณร  จำนวน  ๕๗  รูป

วัดร้าง

วัดร้าง  จำนวน  ๑๔  แห่ง

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม