เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ (ธ)
พระราชสารสุธี
วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณีบุรี (ธ)
พระครูภาวนาวิมล
วัดสระกะเทียม  อำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระวินัยสังวร
วัดท่าตำหนัก  อำเภอนคราชัยศรี
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระวินัยโกศล
วัดเสนหา  อำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ
วัดสิริวัฒนาราม อำเภอพุทธมณฑล
เจ้าคณะอำเภอบางเลน

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม