การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอตรวจคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบท สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้เปิดช่องทางการส่งเอกสารผ่านทาง  Line App 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ไลน์.jpg
 • ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบทยื่นเอกสารการขอรับการบรรพชาอุปสมบทต่อเจ้าอาวาส/พระอุปัชฌาย์
 • วัด/พระอุปัชฌาย์ รับเอกสารจากผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบทแล้วจัดทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม [ตามตัวอย่างที่ให้ดาวน์โหลด]
 • วัด/พระอุปัชฌาย์ ใช้กล้องมือถือถ่ายเอกสารหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วแนบเอกสารส่งมายัง Line ดังกล่าว พร้อมแจังเบอร์โทรติดต่อกลับ
 • วัด/พระอุปัชฌาย์ จัดส่งเอกสาร ฉบับจริง มาทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
  ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
  วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร) [ภายใน ๓ วัน]
 • กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมแล้วตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก  แล้วส่งผลการตรวจประวัติบุคคลมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม [ภายใน ๑๕ วัน]
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม แจ้งผลการตรวจประวัติบุคคลให้เจ้าอาวาส/พระอุปัชฌาย์ทราบ [ภายใน ๓ วัน]
 ขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว  มี ๒ ช่องทาง
 ช่องทางที่หนึ่ง 
 • ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท ถือหนังสือจากวัด/พระอุปัชฌาย์ มาขอรับบริการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ด้วยตนเอง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 • ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท ถือหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เดินทางไปยัง
  กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓
  ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๘๑๕ 
  (จากการดำเนินการที่ผ่านมา  ผู้ขอรับบริการรอรับเอกสารผลการตรวจประวัติบุคคลได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)
 • ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท ถือหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำมามอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดทำหนังสือแจังผลการตรวจประวัติบุคคล ถึงวัด/พระอุปัชฌาย  เพื่อมอบให้ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท
        
 ช่องทางที่สอง
 • ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท ถือหนังสือจากวัด/พระอุปัชฌาย์ มาขอรับบริการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ด้วยตนเอง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม
 • ผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท ถือหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เดินทางไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม  เพื่อพิสูจน์ลายนิ้วมือ และชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
 • ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม  ตรวจสอบประวัติและแจ้งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมทราบ  ประมาณ ๒ ถึง ๓ วัน
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดทำหนังสือแจังผลการตรวจประวัติบุคคล ถึงวัด/พระอุปัชฌาย์ 
        
 
 หมายเหตุ (สำคัญ) กรุณาอ่านโ่ดยละเอียด
ในกรณีผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท  ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปกองทะเบียนประวัติอาชญากรและหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม ให้ทางวัดหรือพระอุปัชฌาย์จัดทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมพร้อมแนบหลักฐานของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท หลังจากนั้น  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  จะจัดทำหนังสือขอรับการตรวจคุณสมบัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร  ผ่านทาง E-mail  (ซึ่งตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร จะใช้เวลาดำเนินการ ๑๕ วัน  หรืออาจเร็วกว่ากำหนด) เมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร    แจังผลการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  จะแจ้งผลไปยังวัดและหรือพระอุปัชฌาย์
 
กรณีบุคคลต่างด้าว
มีช่องทางเดียวคือต้องรับหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  แล้วเดินทางไปขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับทางศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ จังหวัดนครปฐม


หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๒๔ ๔๕๐๕
หมายเลขโทรศัพท์ กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๘๑๕ 
การตรวจสอบบวช.png
590420-4.jpg
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ยินดีให้คำปรึกษา