© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

การอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 14

ผลการอบรมบาลีประจำ