มหาเถรสมาคมห่วงใยพระภิกษุสามเณรและประชาชน

มหาเถรสมาคม ห่วงใยพระภิกษุสามเณรตลอดถึงประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละวัดจัดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท


107 views

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม