คณะสงฆ์นครปฐม ประชุมติดตามงาน

๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์นครปฐม นำโดย พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ตลอดถึงเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และคณะเลขานุการ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด โดยมีวาระที่สำคัญ คือการวางแผน และติดตามงานคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ ๓ เรื่อง ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และการเร่งขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งมีส่วนราชการประกอบด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมด้วย
55 views