คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประชุมติดตามเร่งรัดงานคณะสงฆ์

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยการประชุมในครั้งนี้ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ได้ติดตามและเร่งรัดงานคณะสงฆ์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และในโอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญนายแพทย์ทินกร ชื่นชม รองนพ.สสจ.นฐ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ถวายความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 และนางพัชรี เกษรบุญนาค หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ถวายความรู้ เรื่อง การล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อให้พระสังฆาธิการนำไปแนะนำพระภิกษุสามเณรและประชาชนต่อไป.
51 views