กองงานเลขานุการนครปฐมเร่งขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล

Updated: Feb 9, 2019

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กองงานเลขานุการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม นำโดยพระครูสุธีเจติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเลขานุการทุกระดับ ประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพระภิกษุสามเณรตามแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
185 views