มจร อบรมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จัดอบรมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 256353 views