การเผยแผ่

พระศรีวิสุทธิวงศ์.jpg

ประธานฝ่ายเผยแผ่

พระศรีวิสุทธิวงศ์

เจ้าคณะอำเภอบางเลน

ฝ่ายเผยแผ่จัดปฏิบัติธรรม

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง

1/1

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม