ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระมหาสหัส 
ฉายา  ปิยวณฺโณ
นามสกุล อนันตโฆสิต
อายุ 49
พรรษา 29
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.3
วัด  พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร   
ตำบล พระปฐมเจดีย์
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์ 081-941-1946

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม