ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระพัฒนะ
ฉายา  วฑฺฒโน
นามสกุล  บุญศรีรอด
อายุ  29
พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  หนองดินแดง
ตำบล  หนองดินแดง
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  080-207-9750

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม