ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
img638.jpg
ชื่อ  พระพุฒินันท์
ฉายา  รํสิโย
นามสกุล  ธนธรรมโรจน์
อายุ  45
พรรษา  25
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  โพรงมะเดื่อ
ตำบล  โพรงมะเดื่อ
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  089-260-1599