ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระครูใบฎีกาสมชัฎ
ฉายา  โชติญาโณ
นามสกุล  เอี่ยมจ้อย
อายุ  48
พรรษา  20
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ทัพหลวง
ตำบล  ทัพหลวง
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  089-985-0832

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม