ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
พระตระกูล.jpg
ชื่อ  พระตระกูล
ฉายา  ขนฺติธมฺโม
นามสกุล  สุวรรณสุข
อายุ  51
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ใหม่ปิ่นเกลียว
ตำบล  -
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  081-252-2186