ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระตระกูล
ฉายา  ขนฺติธมฺโม
นามสกุล  สุวรรณสุข
อายุ  51
พรรษา  27
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ใหม่ปิ่นเกลียว
ตำบล  -
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  081-252-2186

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม