ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระสมุห์จรูญ
ฉายา  ขนฺติโก
นามสกุล  ยางสวย
อายุ  46
พรรษา  24
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  บ้านยาง
ตำบล  บ้านยาง
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  081-556-2185

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม