ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
พม.อนุสรณ์.jpg
ชื่อ  พระมหาอนุสรณ์
ฉายา  จารุมโย
นามสกุล  จันทร์หอม
อายุ  36
พรรษา  11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.6
วัด  หนองกระโดน
ตำบล  บ้านยาง
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์  086-165-0684