ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระครูปลัดวิทยา.jpg
ชื่อ  พระครูปลัดวิทยา
ฉายา  ฐานธมฺโม
นามสกุล  ดีนาค
อายุ  49
พรรษา  19
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  กลางบางแก้ว
ตำบล  บางกระเบา
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  087-528-9555