ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระสมุห์มงคล.jpg
ชื่อ  พระสมุห์มงคล
ฉายา  สุทนฺโต
นามสกุล  สะสมทรัพย์
อายุ  58
พรรษา  34
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ตุ๊กตา
ตำบล  บางกระเบา
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  089-616-6732