ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระสมุห์มงคล
ฉายา  สุทนฺโต
นามสกุล  สะสมทรัพย์
อายุ  58
พรรษา  34
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ตุ๊กตา
ตำบล  บางกระเบา
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  089-616-6732

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม