ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส
ฉายา  
นามสกุล  พานโพธิ์ทอง
อายุ  61
พรรษา  38
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ไทร
ตำบล  นครชัยศรี
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  089-255-8742

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม