ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระครูทักษิณานุกิจ
ฉายา  ปริญฺญาโณ
นามสกุล พรมแตง
อายุ 57
พรรษา 30
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.6
วัด  ห้วยจระเข้
ตำบล พระปฐมเจดีย์
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์ 085-076-0974

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม