ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระครูสมุห์จิรพันธ์.jpg
ชื่อ  พระครูสมุห์จิรพันธ์
ฉายา  จิรพนฺธโว
นามสกุล  สร้อยทอง
อายุ  41
พรรษา  20
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ท่าใน
ตำบล  ท่าพระยา
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  089-743-4900