ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระกมล
ฉายา  สุจิตฺโต
นามสกุล  มีมากวงศ์
อายุ  53
พรรษา  34
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.7
วัด  บ่อตะกั่ว
ตำบล  บางระกำ
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  085-295-1145

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม