ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์.jpg
ชื่อ  พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์
ฉายา  กตปุญฺโญ
นามสกุล  วิบูลย์ชาติ
อายุ  61
พรรษา  40
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ห้วยตะโก
ตำบล  เพนียด
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  081-867-4041