ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระอธิการประมวล.jpg
ชื่อ  พระอธิการประมวล
ฉายา  ปภากโร
นามสกุล  พุกสุริยวงษ์
อายุ  73
พรรษา  32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  กลางคูเวียง
ตำบล  สัมปทวน
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  081-795-4121