ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระอธิการประมวล
ฉายา  ปภากโร
นามสกุล  พุกสุริยวงษ์
อายุ  73
พรรษา  32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  กลางคูเวียง
ตำบล  สัมปทวน
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  081-795-4121

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม