ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พม.ไพศาล.jpg
ชื่อ  พระมหาไพศาล
ฉายา  โฆสธมฺโม
นามสกุล  อรุณรุวิวัฒน์
อายุ  54
พรรษา  31
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.7
วัด  กกตาล
ตำบล  สัมปทวน
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  089-0814-5938