ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระใบฎีกาสุชิน.jpg
ชื่อ  พระใบฎีกาสุชิน
ฉายา  กิตฺติทินฺโท
นามสกุล  แสงเพชร
อายุ  61
พรรษา  24
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  พุทธธรรมรังษี
ตำบล  ลานตากฟ้า
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  089-910-1455