ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระภาคภูมิ
ฉายา  สุขิโต
นามสกุล  ช้างวัลย์
อายุ  31
พรรษา  5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  งิ้วราย
ตำบล  งิ้วราย
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  065-046-5588

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม