ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระพวงสุข.jpg
ชื่อ  พระพวงสุข
ฉายา  สุเมโธ
นามสกุล  ลาวทอง
อายุ  55
พรรษา  9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  ทุ่งน้อย
ตำบล  แหลมบัว
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  084-762-7430