ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระใบฎีกาสมศักดิ์.jpg
ชื่อ  พระใบฎีกาสมศักดิ์
ฉายา  อตฺตสาโร
นามสกุล  แก้วมหา
อายุ  68
พรรษา  48
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  โคกเขมา
ตำบล  แหลมบัว
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  062-039-6997