ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
ชื่อ  พระธรรมธรชออม
ฉายา  ขนฺติโก
นามสกุล  ปราบเปรมปรี
อายุ  63
พรรษา  43
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  บางพระ
ตำบล  บางแก้วฟ้า
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  092-824-5259

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม