ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอเมืองนครปฐม
ชื่อ  พระมหาปัญญา
ฉายา  จิตฺตปญฺโญ
นามสกุล กรงทอง
อายุ 65
พรรษา 35
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.7
วัด  สามกระบือเผือก
ตำบล สามควายเผือก
อำเภอ เมืองนครปฐม  
โทรศัพท์ 062-684-0883

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม