ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอนครชัยศรี
พระทัศนัย.jpg
ชื่อ  พระทัศนัย
ฉายา  สุทสฺสโน
นามสกุล  เสรีเอื้อเฟื้อ
อายุ  41
พรรษา  9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  ละมุด
ตำบล  วัดละมุด
อำเภอ นครชัยศรี
โทรศัพท์  088-204-1702