ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
ชื่อ  พระครูปลัดไพฑูรย์
ฉายา  เมธิโก
นามสกุล  มหาบุญ
อายุ  60
พรรษา  37
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  เทียนดัด
ตำบล  บ้านใหม่
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  089-053-2191

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม