ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
ชื่อ  พระครูสังฆวิชัย
ฉายา  
นามสกุล  เดิมแบน
อายุ  28
พรรษา  12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
วัด  มหาสวัสดิ์
ตำบล  หอมเกร็ด
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  084-698-0936

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม