ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
ชื่อ  พระครูปฐมธีรวัฒน์
ฉายา  
นามสกุล  เทียนทอง
อายุ  49
พรรษา  28
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.3
วัด  ไร่ขิง
ตำบล  ไร่ขิง
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  085-563-5954

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม