ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
ชื่อ  พระครูเกษมสาธุวัฒน์
ฉายา  
นามสกุล  สุวรรนาคม
อายุ  59
พรรษา  38
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ปรีดาราม
ตำบล  คลองจินดา
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  081-856-5578

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม