ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
ชื่อ  พระครูปฐมจินดาภรณ์
ฉายา  
นามสกุล  ชูชาติ
อายุ  45
พรรษา  23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  วังน้ำขาว
ตำบล  คลองจินดา
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  086-805-4981

© 2019 by Nakhonpathom Provincial office of Buddhism

พัฒนาโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม