ทำเนียบพระวินยาธิการ
อำเภอสามพราน
พระสมุห์สายชล.jpg
ชื่อ  พระสมุห์สายชล
ฉายา  กิตฺติสาโร
นามสกุล  
อายุ  53
พรรษา  32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
วัด  ดงเกตุ
ตำบล  สามพราน
อำเภอ สามพราน
โทรศัพท์  063-427-0929